Begära omprövning av utbetalningen

Det finns möjlighet att begära omprövning av utbetalning i vissa fall. Det behöver prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Sjukförsäkring. 

En arbetsgivare som fått utbetalningen kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalningen men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

Nedanstående arbetsgivare kan vara kvalificerade för utbetalning men måste begära omprövning för att en sådan prövning ska göras:

  • Arbetsgivare som vid tidpunkten för utbetalningen upphört att existera (på grund av avslutad konkurs, avslutad likvidation, avslutat dödsbo, upphörd verksamhet eller på grund av avregistrering).
  • Arbetsgivare som den 15 december 2020 hade giltigt försäkringsavtal med Afa Sjukförsäkring avseende AGS och som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008.

Förutsättning för omprövning är att alla nödvändiga handlingar och uppgifter är kompletta i er begäran om omprövning när den lämnas in till Pensionsvalet. Omprövningsperioden pågår till och med den 29 april 2022.

Pensionsvalet administrerar begäran om omprövning och Afa Försäkring tar beslutet.

Så går omprövningen till

När Pensionsvalet har mottagit en komplett ansökan om omprövning granskar vi blanketten och bifogade handlingar. Därefter tas beslut av Afa Försäkring. Ni kommer då att få ett skriftligt beslut per post.

Handlingar som ska bifogas vid en omprövning

Begäran om omprövning ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om det inte är behörig firmatecknare som undertecknar blanketten måste ni bifoga fullmakt från behörig firmatecknare.

Beroende på orsaken till omprövning ska följande dokument bifogas:

Arbetsgivare som har gått i konkurs eller försatts i likvidation efter den 15 december 2020 och där konkursen eller likvidationen avslutats innan tidpunkten för utbetalning

  • Fullmakt som styrker behörighet för konkursförvaltare eller likvidator.

Arbetsgivare som avlidit efter den 15 december 2020 och där dödsboet är avslutat vid utbetalningstidpunkten

  • Bouppteckning.
  • Eventuell fullmakt av dödsbodelägarna, av en av rätten förordnad boutredningsman, av en testamentsexekutor eller av socialförvaltningen.

Arbetsgivare som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008

  • Officiella handlingar som styrker fusionen.
  • Underlag som styrker att det fusionerade bolaget tidigare erhållit AGS-återbetalning (ex. faktura, bokföringsunderlag).

Blankett för omprövning

Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till den adress som står på blanketten.

Blankett - omprövning av utbetalning