Begära omprövning av utbetalningen

En arbetsgivare som fått utbetalning kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalning men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

För att få en utbetalning behöver dessa grundförutsättningar vara uppfyllda:

  • att arbetsgivaren hade ett gällande försäkringsavtal den 15 december 2020 med Afa Sjukförsäkring avseende Avtalsgruppförsäkring AGS,
  • att arbetsgivaren tidigare fått en återbetalning av AGS-premier för åren 2004-2008.

Om ni uppfyller dessa kriterier ska ni ha fått ett brev med information om utbetalning. Om ni anser att ni uppfyller kriterierna men inte har fått ett brev från Pensionsvalet kan ni inkomma med en begäran om omprövning.

En arbetsgivare som fått utbetalning kan begära omprövning. Även en arbetsgivare som inte fått utbetalning men som anser sig ha rätt till det kan begära omprövning.

En begäran om omprövning prövas enligt ett regelverk som beslutats av Afa Sjukförsäkring. För att göra det fyller du i blanketten som finns att ladda ner längre ner på den här sidan.

Arbetsgivare som anges nedan kan vara kvalificerad för utbetalning men måste för att få utbetalning, begära omprövning för att en prövning ska göras:

  • Arbetsgivare som vid tidpunkten för utbetalningen upphört att existera (på grund av avslutad konkurs, avslutad likvidation, avslutat dödsbo, upphörd verksamhet eller på grund av avregistrering).
  • Företag som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008. Läs mer om vad som gäller vid fusion.

En förutsättning för omprövning är att alla nödvändiga handlingar och uppgifter är kompletta när den lämnas in till Pensionsvalet.

Omprövningsperioden startar den 1 november och pågår till och med den 29 april 2022. För företag som får sin ansökan beviljad kommer en utbetalning att ske under våren 2022.

Pensionsvalet administrerar begäran om omprövning och Afa Försäkring tar beslutet.

Så går omprövningen till

När Pensionsvalet har mottagit en komplett ansökan om omprövning granskas blanketten och bifogade handlingar. Afa Försäkring tar därefter beslut och ni får ett besked per post.

Handlingar som ska bifogas vid en omprövning

Begäran om omprövning ska undertecknas av behörig firmatecknare. Om det inte är behörig firmatecknare som undertecknar blanketten måste ni bifoga fullmakt från behörig firmatecknare.

Beroende på orsaken till omprövning ska följande dokument bifogas:

Arbetsgivare som har gått i konkurs eller försatts i likvidation

  • Fullmakt som styrker behörighet för konkursförvaltare eller likvidator.

Arbetsgivare som avlidit

  • Bouppteckning.
  • Eventuell fullmakt av dödsbodelägarna, av en av rätten förordnad boutredningsman, av en testamentsexekutor eller av socialförvaltningen.

Arbetsgivare som genom fusion helt övertagit en arbetsgivare som tidigare fått en AGS-återbetalning avseende åren 2004-2008

  • Officiella handlingar som styrker fusionen.
  • Underlag som styrker att det fusionerade bolaget tidigare erhållit återbetalning avseende AGS-premier (till exempel faktura eller bokföringsunderlag).

Blankett för omprövning

Skriv ut blanketten, fyll i och skicka in den till den adress som står på blanketten.

Blankett - omprövning av utbetalning