Anmäl och ansök

Här får du mer information om hur du gör anmälan och ansökningar för de anställda i olika situationer.

Inträde

Du som arbetsgivare anmäler alla anställda genom att rapportera in lön, se mer under Lön. Inträden behöver alltså inte anmälas särskilt till Pensionsvalet.

Lön

Varje månad ska ni anmäla de anställdas bruttolön till Pensionsvalet. Det gäller oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte.

Kontantprincipen är styrande för vilken månad en utbetalning ska inrapporteras. Det innebär att det är den månad då den faktiska utbetalningen gjordes som ska anges även om lönen avser en retroaktiv period. Lönerna ligger till grund för debiteringen av samtliga premier för avtalsförsäkringarna.

Undantag för företag inom personlig assistans

Företag inom personlig assistans kan undantas från kontantprincipen, i de fall beslut om rätt till assistansersättning från Försäkringskassan dragit ut på tiden på grund av en tvist om rätten till ersättning och ersättning för förfluten tid betalas ut som ett engångsbelopp. I dessa specifika fall finns möjligheten att i stället rapportera in beloppen för respektive månad som utbetalningen avser.

 

Innehåll i rapporten

Exempel på ersättning som är pensionsgrundande:

 • Lön
 • Sjuklön
 • Övertidsersättning
 • Semesterersättning
 • Helgdagsersättning
 • Jourersättning
 • Skifttillägg
 • OB-tillägg
 • Provision

Exempel på ersättning som inte är pensionsgrundande:

 • Traktamente
 • Bilersättning
 • Reseersättning
 • Rikskuponger

 

Så skickar du rapporten

Löner rapporteras manuellt eller via fil på Arbetsgivarwebben. Även kompletterande premier och retroaktiv lön rapporteras där. Inrapportering kan även, mot en extra avgift, göras på blanketter/lönelistor. Fakturering av premier baseras på den inrapporterade lönesumman.

Om det finns en överenskommelse mellan er och den anställde kan premier till ålderspensionen fortsätta att betalas in efter den anställde fyllt 65 år. Ni ska då fortsätta att rapportera in lön för den anställde.

 

Rapportera på lönelista genom Registreringshjälpen

Har du inte möjlighet att rapportera via internet erbjuder vi möjligheten att genom en avgiftsbelagd tilläggstjänst, Registreringshjälpen, rapportera på lönelista. Pensionsvalet registrerar då uppgifterna enligt inskickade underlag. Kontakta Pensionsvalet om du vill veta mer.

Har ni redan avtal om Registreringshjälpen? Här finns underlaget för att rapportera in de anställdas löner

 

Dröjsmålsränta om lönen rapporteras in för sent

Om inbetalningen av premier har fördröjts i mer än fyra månader och det beror på arbetsgivaren ska premien räknas upp med referensräntan + 8 procent. Det gäller räknat från det datum som premien skulle vara betald till det datum då premien faktiskt betalades.

Det är ni som arbetsgivare som själva beräknar dröjsmålsräntan och rapporterar den till Pensionsvalet. 

 

Samordningsnummer

För anställda med så kallat samordningsnummer, det vill säga anställda som inte är folkbokförda i Sverige, görs lönerapporteringen på samordningsnumret. Om Skatteverket meddelar ett nytt personnummer görs den fortsatta lönerapporteringen på det nya personnumret.

 

Speciella villkor för företagare

Företagare och make eller registrerad partner till företagaren omfattas inte av avtalsförsäkringarna och ska därför inte ingå i inrapporteringen av löner.

Som företagare betraktas:

 • samtliga ägare i företag som inte är juridisk person, till exempel enskild firma
 • samtliga delägare i handelsbolag
 • komplementären i kommanditbolag
 • aktieägare i aktiebolag med aktieinnehav om minst en tredjedel av bolagets aktier. I aktieinnehavet räknas egna aktier som ägs av make eller registrerad partner, förälder eller barn till aktieägare.

Fremia, LO och PTK kan medge att även annan ägare får betraktas som företagare.

 

Företagare omfattas av Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)

Företagare och make/registrerad partner, och i vissa fall sammanboende till företagaren, omfattas av TFA på det sätt som anges i försäkringsvillkoren.

Ägare och styrelseledamot i företag vilket tecknat försäkringsavtal samt make/registrerad partner till sådan person, eller i vissa fall sammanboende, omfattas av TFA på sätt som anges i försäkringsvillkoren för TFA.

Arbetsskada

Om en anställd råkar ut för en arbetsskada* kan hen få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Ersättningen kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

* Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) och arbetssjukdom

Anmäl arbetsskada

Den anställde ska själv anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring. Din uppgift som arbetsgivare är att:

 • hjälpa den anställde att hitta anmälningsblanketten "Skadeanmälan TFA" eller tillhandahålla den
 • vid behov hjälpa till att fylla i blanketten
 • fylla i och underteckna arbetsgivardelen av blanketten

Blanketten skickas med bilagor till AFA Försäkring som handlägger ansökan.

Förlängs sjukskrivningen räcker det att den anställde skickar in en kopia av det nya läkarintyget. Kvitto på läkarvårdskostnader och liknande, som Försäkringskassan inte ersätter, ska också skickas in.

Om den anställde får aktivitetsersättning, sjukersättning eller arbetsskadelivränta ska en kopia av Försäkringskassans beslut skickas till AFA Försäkring.

Blankett och mer information finns på AFA Försäkring

När den anställde blir frisk igen

När den anställde blir frisk ska hen snarast anmäla detta, vilket är särskilt viktigt om den anställde återgår i arbete innan sjukskrivningen tar slut. Friskanmälan kan göras per telefon till AFA: 0771- 88 00 99.

Arbetslöshet

Om ni tvingas säga upp anställda på grund av arbetsbrist kan de få ekonomisk ersättning från en omställningsförsäkring, samt hjälp till ett nytt jobb. 

I omställningsförsäkringen ingår:

 • Omställningsstöd (CIKO)

   

Ansök om premieinbetalning

Anställda som blir uppsagd på grund av arbetsbrist kan få en engångspremie till GTP om de har intjänat pensionsrätt i GTP under minst 36 månader i den tidsperiod på 60 kalendermånader som föregår den månad då anställningen upphör. Om den uppsagde blir återanställd inom tre månader gäller inte denna förmån.

Du som arbetsgivare ansöker om premieinbetalningen genom att fylla i blanketten "Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet – GTP" inom sex månader räknat från sista anställningsdagen. Blanketten skickas sedan till Pensionsvalet som handlägger ansökan.

Blanketten "Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet - GTP" hämtar du under Broschyrer och blanketter

Föräldraledighet

När den anställde är föräldraledig och har ersättning från Försäkringskassan finns det två försäkringar från AFA Försäkring som hen kan få ersättning ifrån; premiebefrielseförsäkring och föräldrapenningtillägg (FPT).

 

Ansök om premiebefrielse

Premiebefrielseförsäkringen betalar premien till den anställdes tjänstepension under tiden hen är föräldraledig eller har graviditetspenning. Vid föräldraledighet med föräldrapenning kan premien betalas under högst 13 månader per födelse. Adoption jämställs med födelse.

Det är den anställde själv som anmäler föräldraledighet på AFA Försäkrings webbplats eller på blankett "Anmälan till Premiebefrielseförsäkring - Vid föräldraledighet i samband med barns födelse". Denna blankett gäller också för anmälan om graviditetspenning. En uppdaterad blankett kommer inom kort.

Din uppgift som arbetsgivare är att hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blankett för anmälan av föräldraledighet eller graviditetspenning. Vid behov ska du hjälpa den anställde att fylla i ansökan.

Den anställde kan göra anmälan till AFA Försäkring samtidigt som föräldraledigheten planeras. Anmälan om föräldraledighet eller graviditetspenning sänds till AFA Försäkring som handlägger ansökan.

Ändras den planerade ledigheten ska detta anmälas till AFA Försäkring. Uttagna perioder med föräldrapenning kan också anmälas i efterhand.

Blankett för anmälan och mer information finns på AFA Försäkrings webbplats

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta AFA Försäkrings kundwebbsupport på 08-696 4949 eller kundwebb@afaforsakring.se

Har du frågor om premiebefrielseförsäkringen är du välkommen att ringa AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.

 

Ansök om föräldrapenningtillägg (FTP)

Från och med den 1 januari 2014 finns det en avtalsförsäkring som stärker skyddet för anställda som är föräldralediga. Försäkringen heter Föräldrapenningtillägg (FPT) och innebär att den som är föräldraledig och får föräldrapenning från Försäkringskassan kan få en kompletterande ersättning. Det är avtalsparterna Fremia och LO som har kommit överens om försäkringen. Försäkringsgivare för FPT är AFA Försäkring.

Förutsättningar för föräldrapenningtillägg (FTP)

Försäkringen betalar en ersättning som motsvarar 10 % av den anställdes inkomst upp till 10 prisbasbelopp. För lön över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %. Ersättningen betalas under högst 60 dagar om den anställde varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar vid anställning i minst 24 månader.

Ersättningen betalas för en sammanhängande föräldraledighetsperiod och som längst till dess att barnet är 18 månader gammalt. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Försäkringen gäller från och med den 1 januari 2014

Om den anställde före den 1 januari 2014 omfattades av avtal som innebar att arbetsgivaren var skyldig att utbetala ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg (t ex föräldralön) kan den anställde ha rätt till ersättning från FPT-försäkringen. En förutsättning är att den anställde inte har använt alla dagar som hen hade rätt till enligt avtal. De dagar som den anställde har tagit ut före 1 januari 2014 dras från det antal dagar som hen kan få från FPT-försäkringen.

Ansök om föräldrapenningtillägg (FTP)

Både den anställde och du som arbetsgivare kan göra anmälan på AFA Försäkrings webbplats

Om du har några frågor är du varmt välkommen att kontakta AFA Försäkrings kundwebbsupport på 08-696 4949 eller kundwebb@afaforsakring.se

Har du frågor om föräldrapenningtillägg (FPT) är du välkommen att ringa AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.

Sjukdom

När den anställde är sjukskriven kan hen få möjlighet till ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen. Dessutom kan en premiebefrielseförsäkring betala premien till den anställdes tjänstepension under tiden hen är hemma.

Förutsättningar för ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

Försäkringen kan ge en kompletterande ersättning till den anställde om hen är sjukskriven och får sjukpenning/rehabiliteringspenning eller om hen har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

Ansök om ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS)

Sjukanmälan för ersättning från AGS ska göras när ett sjukfall varat i 15 dagar eller mer. Det är den anställde som ska göra anmälan till AFA Försäkring. Anmälan görs på AFA Försäkrings webbplats eller på blankett "Anmälan till Avtalsgruppsjukförsäkring". Din uppgift som arbetsgivare är att hjälpa den anställde att hitta kundwebben eller blanketten för anmälan av sjukdom. Vid behov ska du hjälpa den anställde att fylla i ansökan.

Förlängs sjukskrivningen räcker det att den anställde skickar in en kopia av det nya läkarintyget.

När den anställde blir frisk ska hen snarast anmäla detta, vilket är särskilt viktigt om den anställde återgår i arbete innan sjukskrivningen löper ut. Friskanmälan kan göras till AFA Försäkring på telefon 0771-88 00 99.

Blankett för anmälan och mer information finns på AFA Försäkrings webbplats

 

Förutsättningar för premiebetalning till GTP

Premiebefrielseförsäkringen betalar pensionspremier till den anställdes tjänstepension och familjeskydd om den anställde får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Ansök om premiebetalning till GTP

Normalt sett behöver den anställde inte göra en särskild anmälan vid sjukdom till Premiebefrielseförsäkringen. Sjukanmälan till avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) fungerar också som anmälan till Premiebefrielseförsäkringen.

Mer information finns på AFA Försäkrings webbplats

Nytt om rehabilitering

Kollektivavtalsparterna har genom den gemensamma AGS-fonden avsatt 150 miljoner kronor för att täcka kostnader i samband med rehabiliteringsinsatser. Medlen är avsedda för de anställda som omfattas av avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Ansökan om rehabiliteringsbidrag kan göras av arbetsgivaren, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen.

Vill du läsa mer om anslag ur AGS-fonden eller göra en ansökan om medel, se AFA Försäkrings webbplats eller ring AFA Försäkring på 0771-88 00 99.

Information om AGL efter 65 år

Om ni har anställda som kvarstår i tjänst efter 65 års ålder men som inte omfattas av nya pensionsavsättningar ska dessa inte längre rapporteras in till oss via inrapporteringsdialogen. Däremot måste ni anmäla dessa anställda separat via den här blanketten Anmälan till AGL Fremia-LO.

Gäller det en anställd som endast ska omfattas av riskförsäkringen AGL anmäls det via blankett som skickas in till oss årsvis.

För 2024 är premien 650 kr/år. 

De som ska anmälas via blanketten är:

Enbart anställda som uppnått 65 års ålder OCH där det finns en överenskommelse om att den anställda kvarstår i tjänst utan fortsatt pensionsintjäning.
Anställda som kvarstår i tjänst efter det att de uppnått i LAS § 32 angivna åldern.
Övriga anställda ska som vanligt rapporteras antingen via fil eller manuellt via dialogen på Pensionsvalet Extranät. När anmälan (blanketten) kommit oss tillhanda ställer vi ut en faktura. Premien förmedlas till försäkringsgivaren, Folksam liv när fakturan är betald.

Utlandstjänstgöring

Den anställde får behålla sitt försäkringsskydd om hen flyttar utomlands för att arbeta. Hur skyddet ser ut beror bland annat på i vilket land den anställde jobbar i och under hur lång tid. Den anställde omfattas även av en läkekostnadsförsäkring, LFU, som kan ersätta för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall.

Utlandstjänstgöring som varar högst ett år:

De svenska socialförsäkringsförmånerna gäller. Avtalsförsäkringarna gäller.

Utlandstjänstgöring som avses vara mer än ett år:

"Bestämmelser för Kooperationens avtalsförsäkringar vid utlandstjänstgöring" gäller. Följande förmåner ingår: Gemensam tjänstepension GTP, sjukpenninggaranti, avtalsgruppsjukförsäkring AGS, avtalsgrupplivförsäkring AGL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och omställningsförsäkring.

Anmäl utlandstjänstgöring

Det är du som arbetsgivare som ska anmäla till Pensionsvalet i det fall den anställde får utlandstjänstgöring.

 

Så fungerar läkekostnadsförsäkringen (LFU)

Den anställde omfattas även av en läkekostnadsförsäkring som kan ge hen ersättning för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall. En reseförsäkring kan kompletteras, men inte ersätta avtalet om försäkringsskydd vid utlandstjänstgöring.

Läkekostnadsförsäkringen omfattar också den anställdes familj om ni som arbetsgivare och den anställde har kommit överens om att de följer med vid utlandstjänstgöringen.

 

Anmäl till Pensionsvalet efter ett års utlandstjänstgöring

När en anställd arbetare inte längre finns kvar i det svenska socialförsäkringssystemet ska denne anmälas till Pensionsvalet. Detta sker normalt efter cirka ett års utlandstjänstgöring. I dessa fall kontaktar du Pensionsvalet.

Ålderspension

Den anställde uppnår pensionsåldern den 1:a i den månad hen fyller 65 år. Pensionen är livsvarig* men kan betalas ut under en begränsad tid om den anställde hellre önskar det.

Pensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder och pågår som längst till och med den månad då den anställde avlider.

* Betalas livet ut

 

Anmäl ålderspension

Den anställde kontaktar själv sitt valda försäkringsbolag.

 

Avvecklingsförmån-STPK för dig som född 1933-1968

GTP:s föregångare var STPK, som upphörde 1996. För den som är född 1933-1968 gäller övergångsregler, som innebär att ett belopp räknas fram för den tid den anställde omfattades av STPK. Detta belopp, avvecklingsförmån-STPK, utbetalas som en livsvarig pension tidigast från 60 års ålder. Den anställdes pension kan därför bestå av både GTP och avvecklingsförmån-STPK. Den anställde ska kontakta Folksam - Kooperativa tjänstepensioner för uttag av avvecklingsförmån-STPK.

Dödsfall

Om den anställde avlider i förtid kan de efterlevande kan få ersättning från avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Vidare kan de efterlevande få ersättning från GTP-Familjeskydd under fem år. Har den anställde valt till återbetalningsskydd på sin tjänstepension kan de efterlevande få ersättning även därifrån.

 

Förutsättningar för att få ersättning från AGL

Den anställdes familj kan få ersättning från AGL i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Om den anställde inte har någon egen tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkring kan en efterlevande få ersättning från sin egen avtalsgrupplivförsäkring.

Anmäl dödsfall för ersättning från AGL

En dödsfallsanmälan görs av er som arbetsgivare samt företrädaren för dödsboet. Anmälan skickas till Pensionsvalet. Intyget "Dödsfallsintyg med släktutredning" ska bifogas anmälan, ta kontakt med Skatteverket för att få ett intyg. Ni fyller i anställningsintyget och skickar sedan blanketten till dödsboet.

Blanketten med bilagor skickas sedan till Pensionsvalet. Pensionsvalet tar reda på vilka försäkringar den avlidne omfattades av enligt kollektivavtal och vidarebefordrar informationen till försäkringsbolagen.

Blankett för dödsfallsanmälan (pdf)

 

Förutsättningar för att få ersättning från GTP-Familjeskydd

De efterlevande kan få ersättning från GTP-Familjeskydd under fem år om den avlidne har:

 • fyllt 18 men inte 65 år
 • påbörjat en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning under minst tre kalendermånader.

Familjeskyddet motsvarar två förhöjda prisbasbelopp* per år och utbetalas till make/registrerad partner/sambo eller barn. Utbetalning sker månadsvis under fem år.

* Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och används för att räkna ut olika slags ersättningar.

Anmäl dödsfall för ersättning från GTP-Familjeskydd

Normalt sett fungerar dödsfallsanmälan till AGL också som anmälan till familjeskyddet.

 

Förutsättningar för att få ersättning från återbetalningsskyddet

Om den anställde har valt till återbetalningsskydd på sin tjänstepension kan de efterlevande få ersättning från återbetalningsskyddet.

Anmäl dödsfall för ersättning från återbetalningsskyddet

Normalt sett fungerar dödsfallsanmälan till AGL också som anmälan till återbetalningsskyddet.

Ledig för fackligt uppdrag

Om den anställde är ledig för fackligt uppdrag enligt förtroendemannalagen FML § 6 och den fackliga organisationen ersätter den anställdes förlorade arbetsförtjänst, kan premie betalas in till GTP.

Anmäl ledighet för fackligt uppdrag

Den fackliga organisationen gör anmälan och ska rapportera in lönen.