Anmäl och ansök

Här får du mer information om hur du gör anmälan och ansökningar för de anställda i olika situationer. 

Inträde

Du som arbetsgivare anmäler alla anställda genom att rapportera in lön, se mer under Lön. Inträden behöver alltså inte anmälas särskilt till Pensionsvalet.

 

KTP 1 för vd, företagare och anhörig

KTP1 omfattar inte alla tjänstemän hos er. Ni har ingen skyldighet att anmäla tjänstemän listade nedan till KTP1, men ni kan välja att ändå teckna KTP1 för dessa:

 • vd i aktiebolag
 • annan tjänsteman i företagsledande eller jämförbar ställning som medgetts undantag av KTP-nämnden
 • företagare och maka/make eller registrerad partner till företagare

 

Som företagare betraktas:

 • i företag som inte är juridisk person – samtliga ägare
 • i handelsbolag – samtliga ägare
 • i kommanditbolag - komplementären
 • i aktiebolag - aktieägare vars aktieinnehav för sig eller sammanräknat med aktier som ägs make/maka eller registrerad partner, förälder eller barn till aktieägare, uppgår till minst en tredjedel av aktierna i bolaget.

Om det finns särskilda skäl kan KTP-nämnden medge att även annan ägare får betraktas som företagare och undantas från KTP-planen.

En tjänsteman som är anställd vid ett företag som ansluts till KTP-planen får undantas från planen under förutsättning att tjänstemannen kvarstår i före anslutning gällande pensionsplan och om det finns en skriftlig överenskommelse om detta mellan arbetsgivaren och tjänstemannen.

 

Övergång från KTP 2 till KTP 1

De som tillhör den förmånsbestämda KTP och som har en årslön på över tio inkomstbasbelopp kan, efter överenskommelse med arbetsgivaren, välja att helt gå över till den premiebestämda KTP 1. Även de som omfattas av alternativ KTP kan välja att gå över till KTP 1.

Anmäl övergång till KTP 1

Tänk på att avsluta eventuell alternativ KTP i det försäkringsbolag där den är tecknad. I annat fall kan ni som arbetsgivare riskera att betala dubbla premier.

Lön

Varje månad ska ni anmäla de anställdas bruttolön till Pensionsvalet. Det gäller oavsett om lönen har ändrats från föregående månad eller inte.

Kontantprincipen är styrande för vilken månad en utbetalning ska inrapporteras. Det innebär att det är den månad då den faktiska utbetalningen gjordes som ska anges även om lönen avser en retroaktiv period. Lönerna ligger till grund för debiteringen av samtliga premier inom KTP 1.

Lönerna ska rapporteras in mellan den 1:a och den 27:e varje månad.

 

Innehåll i rapporten

Det här ska ingå:

 • Semesterersättning och semesterlön
 • Ersättning för mertid, övertidsersättning
 • Ersättning för jourtid och beredskapstjänst
 • Tillägg för skiftarbete eller förskjuten arbetstid
 • Tillägg som arbetsgivaren betalar ut till den som får graviditetspenning
 • Sjuklön enligt lag (som arbetsgivaren betalar under sjukdag 2-14)
 • Bonus, provision, gratifikation, tantiem
 • Restidsersättning
 • Lönetillägg

Det här ska inte ingå:

 • Värdet av fri kost och bostad
 • Traktamente - oavsett om det är skattepliktigt eller skattefritt
 • Kostnadsersättningar (ex. hyresersättning, bilersättning, trängselskatt, ersättning för hemresor, ersättning för att täcka anställds utgifter i tjänsten)
 • Sjuklön utöver lag (ex. enligt kollektivavtal) som arbetsgivaren betalar under sjukdag 15-90
 • Föräldralön
 • Tilldelning av aktier eller obligationer som utlöser beskattning
 • Skattepliktiga förmåner som inte är kontant lön
 • Ersättningar som inte är kopplade till anställningen
 • Billön (som schablon för användandet av egen bil i tjänsten och kostnader för slitage, drivmedel etc.)

 

Så skickar du rapporten

Löner rapporteras manuellt eller via fil på Arbetsgivarwebben. Även kompletterande premier och retroaktiv lön rapporteras där. Inrapportering kan även, mot en extra avgift, göras på blanketter/lönelistor. Fakturering av premier baseras på den inrapporterade lönesumman.

Om det finns en överenskommelse mellan er och den anställde kan premier till ålderspensionen fortsätta att betalas in efter den anställde fyllt 65 år. Ni ska då fortsätta att rapportera in lön för den anställde.

 

Rapportera på lönelista genom Registreringshjälpen

Har du inte möjlighet att rapportera via internet erbjuder vi möjligheten att genom en avgiftsbelagd tilläggstjänst, Registreringshjälpen, rapportera på lönelista. Pensionsvalet registrerar då uppgifterna enligt inskickade underlag. Kontakta Pensionsvalet om du vill veta mer.

Har ni redan avtal om Registreringshjälpen? Här finns underlag för att rapportera in de anställdas löner

 

Dröjsmålsränta om lönen rapporteras in för sent

Om inbetalningen av premier har fördröjts i mer än fyra månader och det beror på arbetsgivaren ska premien räknas upp med referensräntan + 8 procent. Det gäller räknat från det datum som premien skulle vara betald till det datum då premien faktiskt betalades.

Det är ni som arbetsgivare som själva beräknar dröjsmålsräntan och rapporterar den till Pensionsvalet.

 

Samordningsnummer

För anställda med så kallat samordningsnummer, det vill säga anställda som inte är folkbokförda i Sverige, görs lönerapporteringen på samordningsnumret. Om Skatteverket meddelar ett nytt personnummer görs den fortsatta lönerapporteringen på det nya personnumret.

Arbetsskada

Om en anställd råkar ut för en arbetsskada* kan hen få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Ersättningen kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

* Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) och arbetssjukdom

 

Anmäl arbetsskada

Den anställde ska själv anmäla arbetsskadan till AFA Försäkring. Din uppgift som arbetsgivare är att:

 • hjälpa den anställde att hitta anmälningsblanketten "Skadeanmälan TFA" eller tillhandahålla den
 • vid behov hjälpa till att fylla i blanketten
 • fylla i och underteckna arbetsgivardelen av blanketten

Blanketten skickas med bilagor till AFA Försäkring som handlägger ansökan.

Förlängs sjukskrivningen räcker det att den anställde skickar in en kopia av det nya läkarintyget. Kvitto på läkarvårdskostnader och liknande, som Försäkringskassan inte ersätter, ska också skickas in.

Om den anställde får aktivitetsersättning, sjukersättning eller arbetsskadelivränta ska en kopia av Försäkringskassans beslut skickas till AFA Försäkring.

Blankett och mer information finns på AFA Försäkring

 

När den anställde blir frisk igen

När den anställde blir frisk ska hen snarast anmäla detta, vilket är särskilt viktigt om den anställde återgår i arbete innan sjukskrivningen tar slut. Friskanmälan kan göras per telefon till AFA: 0771- 88 00 99.

Föräldraledighet

Premiebefrielseförsäkringen betalar pensionspremier till den anställde enligt KTP 1 om hen är:

 • föräldraledig med föräldrapenning med anledning av barns födelse/adoption
 • föräldraledighet med tillfällig föräldrapenning med anledning av barns födelse/adoption så kallat 10-dagar
 • föräldraledig med tillfällig föräldrapenning vid vård av eget barn

Premien vid föräldraledighet med anledning av barns födelse eller adoption kan betalas under högst 390 dagar per födelse/adoption.

 

Anmäl föräldraledighet

Ingen anmälan behövs om inte Pensionsvalet särskilt begär det.

Utlandstjänstgöring

Den anställde får behålla sitt försäkringsskydd om hen flyttar utomlands för att arbeta. Hur skyddet ser ut beror bland annat på i vilket land den anställde jobbar i och under hur lång tid.

Den anställde behåller de förmåner som ingår i KTP1 och får genom KTP-Utland ett likvärdigt försäkringsskydd. Den anställde omfattas även av en läkekostnadsförsäkring, LFU, som kan ersätta för nödvändiga och skäliga kostnader vid sjukdom och olycksfall.

 

Innehåll i KTP-Utland:

 

 • Förhöjd ersättningsnivå i sjukförsäkringen, oavsett tjänstgöringsland. Detta ger den anställde samma ersättningsnivå som vid sjukdom i Sverige.
 • Den som arbetar i ett land utanför EU/EES/konventionsland kan även ha rätt till en extra ålderspensionsavgift (Utlandskomplettering), ATP-kompensation (för födda 1953 eller tidigare) och en särskild efterlevandepension.

 

Det här ersätter läkekostnadsförsäkringen (LFU)

 • läkarvård
 • sjukhusvård
 • behandling
 • tandskadekostnader
 • läkemedel
 • hjälpmedel
 • sjuktransport
 • graviditetskontroll och förlossning.

Läkekostnadsförsäkringen omfattar också den anställdes familj om ni som arbetsgivare och den anställde har kommit överens om att de följer med vid utlandstjänstgöringen.

 

Anmäl utlandstjänstgöring

Om den anställde ska arbeta utomlands i mer än ett år ska du som arbetsgivare anmäla det till Pensionsvalet. Kontakta Pensionsvalet för att få blanketten "Anmälan för utlandstjänstgörande".

 

Anmäl skada

Om den anställde råkar ut för en sjukdom eller olycka ska hen kontakta Folksam så snart som möjligt på telefon 0771-960 960 vardagar kl 08.00 - 17.00.

Vid en akut skadehändelse övrig tid kontaktas:

SOS-International
Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg, DENMARK
+45 7010 50 50
sos@sos.dk
SOS International

Falck TravelCare
P.O. Box 44095
SE-100 73 Stockholm, SWEDEN
+46 8 587 717 76
folksam@falcktravelcare.se

Sjukdom

Premiebefrielseförsäkringen betalar pensionspremier till den anställde enligt KTP-planen om hen samtidigt får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Försäkringen kan även ge sjukpension till den anställde om hen är sjukskriven och får sjukpenning/rehabiliteringspenning eller om hen har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan.

 

Anmäl premiebefrielse

Rätten till premiebefrielse inträffar när ett sjukfall varat i 15 dagar eller mer. Du som arbetsgivare behöver inte anmäla de tre första månaderna om inte Pensionsvalet särskilt begär det.

För att premiebefrielseförsäkringen ska fortsätta gälla efter tre månader ska du som arbetsgivare skicka in en sjukanmälan. I annat fall avbryts utbetalningen av premiebefrielsen till den anställdes ålderspension.

När sjukanmälan inkommit och Folksam bedömt den anställdes rätt till sjukpension återupptas premiebefrielsen från stoppdatumet.

Om Folksam bedömer att den anställde inte har rätt till sjukpension eller att sjukanmälan inte inkommer får den anställde ändå behålla premier för de tre månader som utbetalats från premiebefrielsen. Inget återtag av premie kommer att göras.

 

Anmäl sjukpension

Den anställde har rätt till sjukpension:

 • Från och med den månad hen fyller 18 år och omfattas av KTP 1 och
 • hen är arbetsoförmögen till minst 25 % på grund av sjukdom eller olycksfall och
 • om arbetsoförmågan varat i mer än 90 kalenderdagar i följd (karenstid).

Om arbetsoförmågan inte varat i mer än 90 kalenderdagar i följd men den anställde under den senaste 12-månadersperioden varit sjuk vid flera tillfällen, får hen rätt till sjukpension efter det att hen varit arbetsoförmögen i sammanlagt 105 kalenderdagar under perioden. I de 90 respektive 105 dagarna räknas inte in sjuktid före det att KTP-planen har börjat gälla.

Blankett för sjuk- och friskanmälan

Folksam är försäkringsgivare för sjukpension inom KTP1. Mer information finns på Folksams webbplats

Ålderspension

Den anställde uppnår pensionsåldern den 1:a i den månad hen fyller 65 år. Pensionen är livsvarig* men kan betalas ut under en begränsad tid om den anställde hellre önskar det.

Pensionen betalas tidigast ut från 55 års ålder och pågår som längst till och med den månad då den anställde avlider.

* Betalas livet ut

 

Anmäl ålderspension

Om den anställde går i pension vid ordinarie pensionsålder behövs ingen särskild anmälan. Går hen i förtida pension kontaktar den anställde sitt valda försäkringsbolag.

Dödsfall

Om en anställd avlider i förtid kan dennes familj få pengar från tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) eller avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) samt från familjeskyddet och återbetalningsskyddet. Pensionsvalet tar reda på vilka försäkringar som gäller och meddelar försäkringsbolagen.

 

Förutsättningar för att få ersättning från TGL/AGL

Den anställdes familj kan få ersättning från TGL/AGL i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Om den anställde inte har någon egen tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkring kan en efterlevande få ersättning från sin egen avtalsgrupplivförsäkring.

Anmälan

En dödsfallsanmälan görs av er som arbetsgivare samt företrädaren för dödsboet. Anmälan skickas till Pensionsvalet. Intyget "Dödsfallsintyg med släktutredning" ska bifogas anmälan, ta kontakt med Skatteverket för att få ett intyg. Ni fyller i anställningsintyget och skickar sedan blanketten till dödsboet.

Hämta blanketten "Dödsfallsanmälan Grupplivförsäkring - Familjeskydd och återbetalningsskydd"

Mer information finns på Folksams webbplats

 

Förutsättningar för att få ersättning från familjeskyddet

De efterlevande kan få ersättning från familjeskyddet om den avlidne:

 • omfattas av något av kollektivavtalsområdena Fremia-FTF/Handels/Akademikerförbunden inom Fremia-området, ABF-Handels respektive AFO-Handels
  eller
 • har valt till familjeskydd
 • har fyllt 18 men inte 65 år

Det obligatoriska familjeskyddet bekostas av dig som arbetsgivare och betalas ut i fem år till den anställdes efterlevande om den anställde avlider mellan 18 och 65 års ålder.

Försäkringsbeloppet uppgår till 1-4 prisbasbelopp per år. Det årliga beloppet betalas ut med en tolftedel varje månad i 5, 10, 15 eller 20 år. Dock inte längre än månaden innan den anställde skulle ha fyllt 70 år.

Anmäl dödsfall

Normalt behöver du som arbetsgivare och dödsboet inte göra en särskild anmälan till familjeskyddet utan dödsfallsanmälan till AGL/TGL fungerar också som anmälan till familjeskyddet.

Läs mer på Folksams webbplats

 

Förutsättningar för att få ersättning från återbetalningsskyddet

Om den avlidne valt återbetalningsskydd på ålderspensionen kan de efterlevande kan få ersättning därifrån.

Anmäl dödsfall

Normalt behöver arbetsgivaren och dödsboet inte göra en särskild anmälan till familjeskyddet utan dödsfallsanmälan till AGL/TGL fungerar också som anmälan till återbetalningsskyddet.