Anmäl och ansök

Din pension påverkas av vad som händer i ditt liv och de val som du gör. Här får du mer information om hur du gör anmälan och ansökningar i olika situationer.

Arbetsskada

Om du råkar ut för en arbetsskada* kan du få ersättning från Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA. Försäkringen gäller oavsett hur gammal du är eller hur länge du har arbetat, från den första dagen du arbetar och så länge anställningen varar. Ersättningen kan betalas både under den akuta sjukdomstiden och om arbetsskadan ger bestående besvär.

* Med arbetsskada menas olycksfall i arbetet, olycksfall på väg till eller från arbetet (färdolycksfall) och arbetssjukdom

 

Anmäl arbetsskada

Det är du själv som anmäler arbetsskadan hos AFA Försäkring.

Skulle sjukskrivningen förlängas räcker det att du skickar in en kopia av det nya läkarintyget. Kvitto på läkarvårdskostnader och liknande ska också skickas in.

Får du aktivitetsersättning/sjukersättning eller arbetsskadelivränta ska en kopia av Försäkringskassans beslut sändas till AFA Trygghetsförsäkringsaktiebolag, AFA.

När du anmäler arbetsskadan till AFA fungerar det normalt sett också som en anmälan till premiebefrielseförsäkringen. Den betalar pensionspremier om du samtidigt får ersättning från Försäkringskassan i form av sjukpenning, rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller arbetsskadelivränta utan sjukersättning eller aktivitetsersättning.

 

När du blir frisk igen

När du blir frisk igen anmäler du det till AFA Försäkring. Det är särskilt viktigt om du börjar arbeta innan sjukskrivningen tar slut.

Arbetslöshet

Om du får sluta ditt jobb på grund av arbetsbrist kan du få pengar från en omställningsförsäkring, samt hjälp till ett nytt jobb. Dessutom kan arbetsgivaren betala ett engångsbelopp till din tjänstepension.

 

I omställningsförsäkringen ingår:

  • Omställningsstöd (CIKO)

  

Premieinbetalning

Om du får sluta ditt jobb på grund av arbetsbrist kan du få ett engångsbelopp som betalas till din tjänstepension, en så kallad premieinbetalning.

 

Förutsättningar för att få premieinbetalning:

Du har rätt att få premieinbetalning om du har:

  • tjänat in rätten till pension i GTP under minst 36 månader i den tidsperiod på 60 kalendermånader som föregår den månad då anställningen upphör
  • att arbetsgivaren har rapporterat in dina löner till Pensionsvalet.

Om du blir återanställd inom tre månader från att din anställning upphörde kan du inte få någon premieinbetalning. Arbetsgivaren ska därför vänta med anmälan i minst tre månader efter att anställningen upphört.

 

Ansök om premieinbetalning

Din arbetsgivare ska ansöka om premiebetalningen genom att fylla i blanketten "Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet – GTP" inom sex månader räknat från sista anställningsdagen.

Om din arbetsgivare inte skickar in blanketten i tid har du möjlighet att ansöka om premieinbetalningen genom att fylla i blanketten "Anmälan om premieinbetalning vid arbetslöshet - GTP" inom 24 månader räknat från sista anställningsdagen. Blanketten hittar du under rubriken "Blanketter".

Föräldraledighet

När du arbetar betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension, något de inte gör när du är föräldraledig eller har graviditetspenning. Då kan du i stället ansöka om ett föräldrapenningtillägg som ger dig lite extra pengar i plånboken. Dessutom kan en premiebefrielseförsäkring betala premien till din tjänstepension under tiden du är hemma.

 

Förutsättningar för att få föräldrapenningtillägg, FPT

Försäkringen betalar en ersättning som motsvarar 10 % av din inkomst upp till 10 prisbasbelopp. För lön över 10 prisbasbelopp motsvarar ersättningen 90 %. Ersättningen betalas under högst 60 dagar om du varit anställd i minst 12 månader och under högst 180 dagar om du varit anställd i minst 24 månader. Ersättningen betalas för en sammanhängande föräldraledighetsperiod och som längst till dess att barnet är 18 månader gammalt. Vid adoption räknas 18 månader från adoptionstillfället.

Försäkringen gäller från och med den 1 januari 2014

Om du före den 1 januari 2014 omfattades av avtal som innebar att arbetsgivaren var skyldig att utbetala ersättning motsvarande föräldrapenningtillägg (t ex föräldralön) kan du ha rätt till ersättning från FPT-försäkringen. En förutsättning är att du inte har använt alla dagar som du hade rätt till enligt avtal. De dagar som du har tagit ut före 1 januari 2014 dras från det antal dagar som du kan få från FPT-försäkringen.

 

Ansök om föräldrapenningtillägg, FPT

Du ansöker om föräldrapenningtillägg hos AFA Försäkring.

Om du har frågor kontaktar du AFA Försäkring på kundwebbsupport på 08-696 4949 eller kundwebb@afaforsakring.se.

Har du frågor om föräldrapenningtillägg (FPT) är du välkommen att ringa AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99.

 

Förutsättningar för att få premiebefrielse

Under tiden du är föräldraledig eller om du har graviditetspenning kan premiebefrielseförsäkringen betala premien till din tjänstepension. Vid föräldraledighet med föräldrapenning kan premien betalas under högst 13 månader per födelse. Adoption jämställs med födelse.

 

Ansök om premiebefrielse

Du anmäler föräldraledighet på AFA Försäkrings webbplats. Du kan göra anmälan till AFA Försäkring samtidigt som du planerar din föräldraledighet. Om du ändrar din planerade ledighet anmäler du det till AFA Försäkring. Du kan även anmäla de perioder du har haft föräldrapenning och graviditetspenning i efterhand.

 

Om du har frågor kontaktar du AFA Försäkring på kundwebbsupport på 08-696 4949 eller kundwebb@afaforsakring.se.

Har du frågor om premiebefrielseförsäkringen är du välkommen att ringa AFA Försäkrings kundcenter på 0771-88 00 99. 

Sjukdom

Om du blir sjukskriven har du möjlighet att få lite extra pengar från avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS). Dessutom kan en premiebefrielseförsäkring betala premien till din tjänstepension under tiden du är hemma.

 

Förutsättningar för att få avtalsgruppsjukförsäkringen, AGS

Du har rätt att få ersättning från avtalsgruppsjukförsäkringen om du:

  • är sjukskriven och får sjukpenning/rehabiliteringspenning eller om du har fått sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan
  • har varit anställd i 90 dagar
  • har arbetat åtminstone 25% i minst en vecka innan försäkringen träder i kraft.

Sjukanmälan för ersättning från AGS ska göras när du varit sjuk i 15 dagar eller mer.

 

Ansök om AGS

Anmäl att du är sjuk på AFA Försäkrings webbplats.

När du blir frisk ska du snarast anmäla detta, vilket är särskilt viktigt om du börjar jobba igen innan sjukskrivningen löper ut. Friskanmälan gör du till AFA Försäkring på 0771-88 00 99.

 

Förutsättningar för att få premiebefrielse

När du arbetar betalar din arbetsgivare in pengar till din tjänstepension, något de inte gör när du är sjukskriven. Då kan i stället en premiebefrielseförsäkring betala premien till din tjänstepension.

Du har rätt att få premiebefrielse om du är sjukskriven och får sjukpenning/rehabiliteringspenning alternativt om du har beviljats sjukersättning eller aktivitetsersättning från Försäkringskassan

 

Ansök om premiebefrielse

Normalt behöver du inte göra en särskild anmälan vid sjukdom till premiebefrielseförsäkringen. Sjukanmälan till avtalsgruppsjukförsäkringen (AGS) fungerar också som anmälan till premiebefrielseförsäkringen.

Utlandstjänstgöring

Om du flyttar utomlands för att arbeta behåller du ett försäkringsskydd. Hur skyddet ser ut beror bland annat på i vilket land du jobbar i och under hur lång tid du arbetar utomlands. Du har även en läkekostnadsförsäkring, LFU, som kan ersätta dig för nödvändiga och skäliga kostnader om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka. Reglerna om försäkringsskyddet ser olika ut beroende på hur länge du ska vara borta:

 

Utlandstjänstgöring som varar högst ett år:

De svenska socialförsäkringsförmånerna gäller. Avtalsförsäkringarna gäller.

 

Utlandstjänstgöring som varar mer än ett år:

"Bestämmelser för Kooperationens avtalsförsäkringar vid utlandstjänstgöring" gäller. Följande förmåner ingår: Gemensam tjänstepension GTP, sjukpenninggaranti, avtalsgruppsjukförsäkring AGS, avtalsgrupplivförsäkring AGL, trygghetsförsäkring vid arbetsskada TFA och omställningsförsäkring.

 

Anmäl utlandstjänstgöring

Det är din arbetsgivare som ska anmäla till Pensionsvalet om du arbetar utomlands i enlighet med §29 avtalsförsäkring KFO-LO.

 

Förutsättningar för att få ersättning från läkekostnadsförsäkringen

Läkekostnadsförsäkringen omfattar också din familj om du och din arbetsgivare kommit överens om att de följer med vid utlandstjänstgöringen.

 

Anmäl skada

 

Om du råkar ut för en sjukdom eller olycka, ta kontakt med Folksam så snart som möjligt på 0771-960 960 under vardagar kl 08.00 - 17.00.

Vid en akut skadehändelse övrig tid kontaktar du:

SOS-International

Nitivej 6
DK-2000 Fredriksberg, DENMARK
Telefon: +45 7010 50 50
Fax: +45 7010 50 56
E-post: sos@sos.dk
Hemsida: www.sos.dk

Ålderspension

Du uppnår pensionsåldern den 1:a i den månad du fyller 65 år. Pensionen är livsvarig* men kan betalas ut under en begränsad tid om du hellre vill det.

Pensionen kan tidigast börja utbetalas från 55 års ålder.

 

Anmäl ålderspension

Kontakta det försäkringsbolag som du har valt.

* Betalas livet ut

 

Avvecklingsförmån-STPK för dig som född 1933-1968

GTP:s föregångare var STPK, som upphörde 1996. För dig som är född 1933-1968 gäller övergångsregler, som innebär att ett belopp räknas fram för den tid du omfattades av STPK. Detta belopp, avvecklingsförmån-STPK, utbetalas som en livsvarig pension tidigast från 60 års ålder. Din pension kan därför bestå av både GTP och avvecklingsförmån-STPK. Kontakta Folksam - Kooperativa tjänstepensioner för uttag av avvecklingsförmån-STPK.

Dödsfall

Om du avlider i förtid kan din familj få pengar från tjänstegrupplivförsäkringen (TGL) eller avtalsgrupplivförsäkringen (AGL) samt från familjeskyddet och återbetalningsskyddet. Pensionsvalet tar reda på vilka försäkringar som gäller och meddelar försäkringsbolagen.

 

Förutsättningar för att få ersättning från TGL/AGL

Din familj kan få pengar från TGL/AGL i form av begravningshjälp, grundbelopp och barnbelopp. Om du inte har någon egen tjänste- eller avtalsgrupplivförsäkring kan en efterlevande få ersättning från sin egen avtalsgrupplivförsäkring.

Anmälan till TGL/AGL

Arbetsgivaren och företrädaren för dödsboet gör en dödsfallsanmälan och skickar till Pensionsvalet.

 

Förutsättningar för att få ersättning från familjeskyddet

Din familj kan få ersättning från GTP-Familjeskydd under fem år om du:

  • fyllt 18 men inte 65 år
  • påbörjat en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning för att att jobba under minst tre kalendermånader.

Familjeskyddet motsvarar två förhöjda prisbasbelopp* per år och betalas ut till make/registrerad partner/sambo eller barn. Utbetalning sker månadsvis under fem år.

* Prisbasbeloppet bestäms av regeringen och används för att räkna ut olika slags ersättningar.

Anmälan till familjeskyddet

Normalt sett fungerar dödsfallsanmälan till TGL/AGL också som anmälan till familjeskyddet.

 

Ändra förmånstagare

Förmånstagare till återbetalningsskyddet är i första hand make, registrerad partner och sambo, i andra hand arvsberättigade barn.

Vill du ändra ordningsföljden eller fördelningen av hur pensionen ska betalas ut behöver du göra ett särskilt förmånstagarförordnande. Du har då möjlighet att välja bland följande personer:

  • Före detta make, registrerad partner och sambo
  • Barn/styvbarn/fosterbarn till nuvarande eller före detta make, registrerad partner eller sambo.

Blankett för ändring av förmånstagare kan du beställa på sidan "Beställ blankett".

Ledig för fackligt uppdrag

Om du är ledig för fackligt uppdrag enligt förtroendemannalagen FML § 6 och den fackliga organisationen ersätter din förlorade arbetsförtjänst, kan premie inbetalas till din tjänstepension.

 

Anmäl ledighet för fackligt uppdrag

Det är den fackliga organisationen som gör anmälan.